وبلاگ دانشجویان پیام نور بوشهر

جديد ترين اخبار دانشگاه و نمونه سئوالات دانشگاه پيام نور

 

بخش نیمسال اول ۸۸-۸۹


نمونه سوالات دروس رشته فیزیک پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته علوم تربیتی پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته جغرافیا پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته ادبیات پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته علوم اجتماعی پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته مترجمی و زبان انگلیسی پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته زیست شناسی پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته ریاضی و آمار پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته الهیات پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته روانشناسی پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته شیمی پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته کشاورزی - محیط زیست - علوم دامی پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته زمین شناسی پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته صنایع - مدیریت پروژه - مدیریت اجرایی پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته مدیریت پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته حسابداری پیام نور

نمونه سوالات دروس رشته حقوق پیام نور

نمونه سوالات دروس كامپيوتر پیام نور

بخش نیمسال دوم۸۸-۸۹


نمونه سوالات عمومی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کامپیوتر .فناوری اطلاعات (IT).علوم کامپیوتر پیام نور (بخش دوم) قسمت اول نیمسال دوم 89-88

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کامپیوتر .فناوری اطلاعات (IT).علوم کامپیوتر پیام نور (بخش دوم 2)قسمت دوم نيمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸  بخش اول

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

 دانلود رایگان نمونه سوالات رشته رشته صنایع ،پروژه، اجرایی نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مترجمی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته فیزیک پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ریاضی و آمارپیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته روانشناسی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت جهانگردی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم سیاسی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته اقتصاد پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

 
 
 
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم تربیتی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸ (بخش دوم)

نمونه سوالات جديد نيمسال اول 8990

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومي پیام نور نیمسال اول 90-89

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-89

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹ -

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مديريت دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته فيزيك دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته صنایع پیام نور دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹ -

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ریاضی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافيا دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم اجتماعي دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹